Har du koll på de nya miljörapporteringskraven?

2018-01-12

Under 2018 har nya miljökrav införts för verksamhetsutövare som bedriver miljöfarlig verksamhet enligt kapitel 9 i Miljöbalken.
 

Det har exempelvis införts nya krav för miljörapportering, ett nytt 6:e kapitel i Miljöbalken samt meddelats BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar.

 

Nya krav på miljörapportering

Naturvårdsverkets nya föreskrifter NFS 2016:8 om miljörapport ska tillämpas för den miljörapport som avser 2017 och som ska inlämnas senast 2018-03-31. De nya föreskrifterna innebär ändrade krav på uppgifter för avloppsreningsverk, vissa avloppsledningsnät, anläggningar som förbränner avfall samt för stora förbränningsanläggningar. Dessa ändringar syftar till att samla in uppgifter som ska rapporteras till EU.

De nya kraven framgår bland annat av §5d-5e i Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2016:8. Du som är berörd av de nya kraven är välkommen att kontakta Envima för hjälp. I övrigt finns även vägledningar med information om hur miljörapporten ska se ut framtagna av Naturvårdsverket.

 

Nytt kapitel 6 i Miljöbalken

Vid årsskiftet till 2018 infördes ett nytt kapitel 6 i Miljöbalken, vilket har en helt ny struktur, nya krav samt innehåller flera nya begrepp. Genom ändringen införs nya krav på hur samråd, miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) ska genomföras.

Ett nytt begrepp är miljöbedömning, vilket används för att beskriva processerna med att exempelvis ta fram underlag och samråda. När det gäller verksamheter och åtgärder introduceras bland annat en bestämmelse som tydliggör de nuvarande kraven på innehåll i ett samrådsunderlag. Det kommer även nya och tydligare krav på vad en MKB ska innehålla samt ett kompetenskrav för de personer som tar fram en sådan beskrivning.

Som del i ändringen av kapitel 6 har miljöbedömningsförordning (2017:966) trätt i kraft. Förordningen tydliggör kraven på vad som ska ingå i samrådsunderlag, vilka krav som kan ställas på en MKB och vilka tidsfrister som ska gälla.

 

BAT-slutsatser för industriutsläppsverksamheter

För de verksamheter som enligt miljöprövningsförordning (2013:251) utgör industriutsläppsverksamheter meddelas BAT-slutsatser (Best Available Techniques). Kraven i BAT-slutsatserna, och där utsläppsvärden gäller som begränsningsvärden, ska uppfyllas inom fyra år efter det att slutsatserna är publicerade.

Under augusti 2017 har BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar antagits. Från och med verksamhetsåret 2018 ska verksamhetsutövare i miljörapporten redogöra för hur dessa slutsatser följs eller planeras att följas.

Sedan tidigare finns även BAT-slutsatser publicerade för 12 branscher och bland annat ”Produktion av massa, papper och kartong” (2014), ”Rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn” (2016) samt ”Icke-järnmetallindustrin” (2016). Vidare pågår arbete med att ta fram BAT-slutsatser för bland annat avfallsbehandling, avfallsförbränning och ytbehandling med organiska lösningsmedel.

 

Kontakta Envima för hjälp
Envima erbjuder stöd rörande miljörapportering, hantering av nya MKB-krav samt uppföljning av BAT-slutsatser.

Kontakta ansvarig för affärsområde miljöjuridik Göran Sjöblom

070-624 75 85,

MenyFler nyheter