Lagrådsremiss avseende skatt på kemikalier i elektroniska konsumentvaror

MenyFler nyheter

I lagrådsremissen från 9 juni i år föreslås att det införs en punktskatt på kemikalier i viss elektronik.

Syftet med skatten är att minska tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö. Skatten är konstruerad så att samtliga varor inom avgränsade varugrupper är skattepliktiga. Den skattskyldige får sedan göra avdrag för skatten om vissa listade grupper av ämnen inte förekommer i varan. Skattskyldig är den som yrkesmässigt tillverkar eller importerar, för in eller tar emot en vara från ett annat land.

Försäljning från utländska försäljare direkt till en konsument i Sverige beskattas dock inte. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2017 och, i fråga om skattskyldighet, tillämpas från och med den 1 juli 2017.