Ny författning om skatt på kemikalier i viss elektronik

MenyFler nyheter

Den nya lagen (SFS 2016:1067) och förordningen (SFS 2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik har trätt i kraft under april men kommer att börja tillämpas från den 1 juli 2017.

Författningen gäller en ny punktskatt på vissa elektronikvaror som förs in på den svenska marknaden. De verksamheter som omfattas av skatteplikten är företag som yrkesmässigt tillverkar, tar emot eller för in skattepliktiga elektronikvaror till Sverige från annat EU-land eller importerar dessa varor från tredje land utanför EU. Köper man in elektronikvaror från svenska grossister omfattas man således inte av dessa bestämmelser.

Försäljning från utländska säljare av dessa varor direkt till svenska konsumenter ska inte heller beskattas utan undantas från skattskyldigheten.

De varor som är skattepliktiga anges i 3 § i lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik.
Varorna definieras med hjälp av tulltaxans indelning i KN-nummer (Kombinerade nomenklaturen). Observera att det alltid är varans KN-nummer som avgör om skatt ska betalas för varan, inte varans tänkta eller faktiska användningsområde. Främst är det vitvaror, telefoner, datorer, apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning, radioapparater och monitorer, skärmar och TV-apparater som omfattas av punktskatten.

Skatten beräknas på varornas vikt utan emballage och är 8 kronor per kilo för vitvaror och 120 kronor per kilo för övrig elektronik. Skatten begränsas till maximalt 320 kronor per vara, så att en vara inte ska få en oproportionerligt hög skatt.

Är man godkänd som lagerhållare kan man tillverka, föra in eller ta emot elektroniska varor från EU-land eller tredjeland utan att bli skatteskyldig för varorna direkt. För lagerhållare kommer därav skattskyldigheten i samband med leverans av varan till en köpare som inte är godkänd lagerhållare. Är man inte godkänd lagerhållare betalas skatten till Tullverket i samband med import av varan.