Notice: Undefined variable: showmenu in /var/www/vhosts/envima.se/httpdocs/inc/top.inc.php on line 17

Ny lag om vissa utsläpp av växthusgaser

2020-12-07

Ny lagstiftning från 1 januari 2021! 

Regeringen föreslår i prop. 2020/21:27 att överföra bestämmelser från lag till förordning för att på så vis lättare och snabbare harmonisera Sveriges nationella lagstiftning med de EU-gemensamma bestämmelserna när utsläppshandelssystemet ändras.

Bakgrunden till ändringen är att EU:s system för handel med utsläppsrätter snart går in i den fjärde handelsperioden (2021-2030). De bestämmelser som inte är relevanta för den fjärde handelsperioden kommer att tas bort. Även bestämmelser som har en motsvarighet i EU-förordningar kommer att tas bort. Ytterligare föreslagna förändringar berör flygverksamheten eftersom ett nytt globalt klimatstyrmedel införs i EU inom ramen för utsläppshandelssystemet (Corsia). Effekten av den nya regleringen förväntas innebära högre pris på utsläppsrätter.

Vidare förslås att straffskalan skärps från fängelse i högst ett år till fängelse i högst två år för brott mot lagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Vissa ändringar i miljöbalken föreslås som innebär att den som misstänks för brott inte får föreläggas vid vite att medverka i en utredning som har samband med brottsmisstanken.

I övrigt är det många av de nu gällande bestämmelserna som föreslås att överföras oförändrade till en ny förordning.

NFS 2017:6 planeras att upphävas i början av år 2021 men kommer fortsättningsvis att tillämpas för utsläpps- och förbättringsrapporter som ska lämnas år 2021. Nya eller motsvarande krav kommer att finnas i svenska och EU:s förordningar.

Utöver ovan nämnda ändringar kommer nya versioner av MRR, AVR, IT-system och ombudsroller i unionsregistret att införas från och med 1 januari 2021.

MenyFler nyheter