Nya bestämmelser inom elsäkerhet träder ikraft den 1 juli 2017

MenyFler nyheter

En ny elsäkerhetslag (SFS 2016:732), ny elsäkerhetsförordning (SFS 2017:218) och tre nya föreskrifter (ELSÄK-FS 2017:2-4) träder ikraft den 1 juli 2017.

Den nya elsäkerhetsförordningen ersätter elinstallatörsförordningen (SFS 1990:806), starkströmsförordningen (SFS 2009:02) och förordningen om elektrisk materiel (SFS 1993:1068).

Bestämmelserna i dessa författningar innebär att ansvaret för de elinstallationsarbeten som utförs flyttas från den enskilde elinstallatören till företagsledningen. För att garantera att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bestämmelser måste alla företag som utför elinstallationer på annans anläggning anmäla sin verksamhet till Elsäkerhetsverkets publika register. Företagen ska också ha ett program för egenkontroll som säkerställer att arbetet utförs på rätt sätt och av personer som kan jobbet.

Elinstallationsarbete får bara utföras av:
- personer med auktorisation som elinstallatör, samt
- personer som ingår i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisering som elinstallatör, ELSÄK-FS 2017:4 ersätter Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för elinstallatörer, ELSÄK-FS 2013:1 som upphör att gälla. De nya bestämmelserna innehåller bestämmelser om auktorisation för elinstallationsarbete samt vilka utbildnings- och erfarenhetskrav som måste vara uppfyllda för att en auktorisation som elinstallatör ska ges enligt 20 § elsäkerhetslagen.