De vanligaste missarna när företag hållbarhetsrapporterar

2018-12-18

En undersökning av KPMG visar att företag missar att rapportera på mänskliga rättigheter. Personal följt av sociala frågor och miljö är de områden som flest företag fokuserar på i sin hållbarhetsrapport.

Det område som flest företag missar att rapportera på är mänskliga rättigheter. Det finns oftast en policy, men i hållbarhetsrapporteringen fokuserar företagen på att hänvisa till dokument istället för att skriva hur de arbetar med området. Färre än 50 % av urvalet i undersökningen redovisar resultatindikatorer, uppföljning av policy samt identifiering och hantering av risker inom området för mänskliga rättigheter.

Företag som omfattas av kravet på hållbarhetsrapport ska enligt Årsredovisningslagen rapportera hur företaget arbetar med följande fem områden

 1. Miljö
 2. Personal
 3. Sociala frågor
 4. Mänskliga rättigheter
 5. Anti-korruption

Personal följt av sociala frågor och miljö är de områden som flest företag fokuserar på i sin hållbarhetsrapport. Även om företag kan välja att fokusera lite extra på några områden så är det ett minimikrav att hållbarhetsrapporten, för samtliga områden, innehåller information om:

 • Företagets affärsmodell
 • Den policy som företaget tillämpar i områdena
 • Resultaten av policyn
 • Väsentliga risker kopplat till områdena och företagets verksamhet
 • Hur företaget hanterar riskerna
 • Centrala resultatindikatorer

Av innehållet så missar flest företag att rapportera på deras väsentligaste risker och hur de hanterar dessa risker. Därefter kommer resultaten av policyn följt av resultatindikatorer och till sist själva policyn som företaget tillämpar. Med andra ord är företagen i undersökningen bra på att redovisa vilka policys de har inom de olika områdena, men inte lika bra på uppföljning av deras policys och riskhantering. I undersökningen är det bara 15 % som har angett en förklaring till varför en väsentlig del i hållbarhetsrapporten saknas, något som företagen bör göra.   


Rådfråga oss på Envima om du har några frågor och funderingar kring din hållbarhetsrapport. Vi kan också hjälpa er att arbeta fram en hållbarhetsrapport och kommunicera ut den.

Flera artiklar på ämnet:

Läs Linas tre tips för en lyckad redovisningsprocess

MenyFler nyheter