Ensam är inte alltid stark

Vårt engagemang i olika nätverk och vår samverkan med andra företag medför en kompetensbredd som ger våra kunder ett stort mervärde. Här nedan presenterar vi därför våra samarbetspartners.

Önskar du ytterligare information eller kontaktpersoner kontakta oss på Envima så hjälper vi dig. Du kan skicka din förfrågan till:

Envima AB ingår i Elementumgruppen. En samling fristående företag som levererar konsulttjänster för hållbar utveckling och nytänkande på kommersiella grunder. Elementumgruppens vision är att samla regionens spetskompetens inom energi, miljö och kreativitet för att maximera kundnyttan.
 

Envimas Linköpingskontor är beläget i Cleantech Park som du hittar bakom järnvägsstationen i Linköping. I Cleantech Park huserar bland annat Cleantech Östergötland som är en affärsorienterad samverkansarena för Fjärde Storstadsregionens verksamheter inom miljöteknik. Cleantech Östergötland ska samla och främja regionens affärs- och utvecklingsmöjligheter inom området och synliggöra regionala kompetenser och tillämpningar.

 

Crearum hjälper er genom kreativa arbetssätt att:

  • tänka nytt kring möjligheter och problem.
  • utveckla och genomföra idéer.
  • öka kreativiteten genom utbildning och praktisk träning.
  • utveckla kreativiteten och effektiviteten i era arbetsgrupper
  • se till helheten - individ - grupp - organisation - ledarskapet

Välkommen till Crearum, ett konsultföretag som fokuserar på kreativitet och innovationsförmågan i organisationer.

 


Envima samarbetar med certifieringsorganet DNV, inom ramen för lagstiftningen för hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Lagen syftar till att säkerställa att biodrivmedel och flytande biobränslen som används i Sverige uppfyller hållbarhetskriterier som omfattar hela produktionskedjan- från markanvändning vid råvaruframställning ända fram till användning av bränslet. Berörda företag ska ta fram en rapport som ska skickas till Energimyndigheten. Rapporten ska vara verifierad av en oberoende granskare och det är här som Envima är verksamma tillsammans med representanter från DNV.

 

Intersolia arbetar för att kemikaliehanterande verksamheter skall få tillgång till kunskap och verktyg som underlättar arbetet med att uppfylla lagstiftning och skapa en säkrare kemikaliehantering med mindre miljöbelastning. Intersolia har tagit fram ett komplett kemikaliehanteringssystem för användare av kemiska produkter. I sitt grundutförande innehåller systemet all funktionalitet som krävs för att säkerställa att din verksamhet uppfyller alla lagkrav, samtidigt som det effektiviserar och underlättar det administrativa arbetet. Kemikaliehanteringssystemet heter iChemistry och finns i olika utföranden.

 

 

Miljömätarna i Linköping AB tillhandahåller sedan starten 1992 tjänster inom miljöområdet såsom besiktningar, mätningar, analyser och utredningar. Tyngdpunkten ligger på mätningar och utredningar av utsläpp till luft från industrier t.ex. förbränningsanläggningar.


Soundcon hjälper industrier med kartläggning av deras bullersituation samt tar i samråd fram åtgärdsförslag för att minska ljudnivån till omgivningen. Uppdragen berör allt ifrån kraftvärmeverk i stadsmiljöer till naturnära etableringar av bergtäkter.

 

Tricoronas verksamhet bedrivs inom miljörelaterade marknadsinstrument, i huvudsak via investeringar i och handel med projektrelaterade utsläppsreduktioner (CER), inom ramen för Kyotoavtalet.

Verksamheten bedrivs inom följande områden:

  • Utsläppshandel
  • Klimattjänster (TCP)
  • Mäkling